Kompleksowa obsługa inwestycji fotowoltaicznych

Oferta .KWARTZ kierowana jest do przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz do wspólnot i klientów indywidualnych. Realizujemy również projekty farm fotowoltaicznych dla zewnętrznych inwestorów. Oferujemy pełne wsparcie na wszystkich i na każdym etapie inwestycji w formule EPC (tj. ang. „Engineering, Procurement, Construction”; czyli realizacja „pod klucz”):


Usługi przedinwestycyjne

• Analiza uwarunkowań technicznych i formalno-prawnych
W ramach pierwszego etapu procesu weryfikujemy dla Klienta podstawowe czynniki, które wpływają na możliwość wykonania przedsięwzięcia. Zakres prac obejmuje analizę zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, występowanie obszarów ochrony środowiska, ochrony konserwatorskiej i stanowisk archeologicznych oraz weryfikację dostępnych punktów i mocy przyłączeniowych.
• Studium możliwości
W drugim kroku przygotowujemy dla klienta rozszerzone opracowanie uzupełnione o koncepcję instalacji fotowoltaicznej dostosowaną do szczegółowego profilu zużycia energii, uwzględniającą wytyczne klienta oraz stron trzecich (np. ubezpieczyciel) wraz ze wstępną wyceną zastosowanych rozwiązań oraz analizę opłacalności ekonomicznej inwestycji. W celu zebrania niezbędnych danych przeprowadzana jest wizja lokalna podczas której wykonywany jest oblot specjalistycznym dronem oraz przygotowywana dokumentacja zdjęciowa.
• Ekspertyza konstrukcyjna/badania geologiczne gruntu
Dla klientów dysponujących już koncepcją instalacji fotowoltaicznej, w ramach ostatniego etapu przygotowawczego przygotowujemy specjalistyczną opinię w celu potwierdzenia możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej na wybranym dachu (ekspertyza konstrukcyjna) lub niezabudowanej działce (opinia geologiczna). W wyjątkowych przypadkach, w których właściwości konstrukcji nie pozwalają na budowę instalacji, świadczymy dla klientów doradztwo w zakresie możliwości wzmocnienia konstrukcji lub szukamy alternatywnych rozwiązań.
• Wniosek o określenie warunków przyłączenia źródła energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej
Ostatnim krokiem przed przystąpieniem do prac projektowych jest przygotowanie wniosku o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci Operatora systemu dystrybucyjnego. W oparciu o przygotowaną dla klienta koncepcję lokalizacyjną i dobrane na wcześniejszym etapie komponenty przygotowujemy wniosek dostosowany do wymogów każdego z operatorów działających na terenie Polski. Reprezentujemy naszych klientów w rozmowach z Operatorem od wysłania wniosku po zawarcie umowy przyłączeniowej.

Kompleksowa realizacja w formule EPC

• Prace projektowe
Nasz zespół projektantów wykonuje dla klientów pełny zakres prac projektowych na potrzeby realizowanego przedsięwzięcia: Projekt budowlany zawierający część architektoniczno-budowlaną i projekt zagospodarowania terenu branży elektrycznej i konstrukcyjnej, Projekt techniczny niezbędny do przedstawienia w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz Projekt wykonawczy stanowiący podstawę do budowy instalacji fotowoltaicznej.
• Uzyskanie pozwolenia na budowę
Dysponując projektem budowlanym, reprezentujemy klienta w rozmowach z właściwym urzędem (Urząd Miasta/Starostwo Powiatowe/Wojewoda) w całym procesie pozyskania Pozwolenia na Budowę rozpoczynając na przygotowaniu Wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) i Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) wraz z załącznikami a na odbiorze decyzji kończąc.
• Prowadzenie budowy
Po odbiorze pozwolenia na budowę i uprawomocnieniu się decyzji, wyznaczymy kierownika budowy z doświadczeniem w prowadzeniu budowy instalacji fotowoltaicznych, który wykona dla Klienta wszystkie czynności konieczne do zrealizowania projektu od strony formalno-prawnej oraz będzie pełnił nadzór nad jakością wykonania prac i ich zgodnością z uzgodnionymi projektami. Procedurę rozpocznie odebranie dziennika budowy z właściwego urzędu oraz zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia prac w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Po zagospodarowaniu placu budowy, w trakcie prowadzenia prac kierownik prowadzi dziennik budowy, a po ich zakończeniu składa zawiadomienie o zakończeniu prac i zamiarze przystąpienia do użytkowania we właściwej jednostce Państwowej Straży Pożarnej załączając do zgłoszenia wszystkie niezbędne oświadczenia, protokoły pomiarowe i dokumentację powykonawczą. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji od PSP, w ostatnim kroku składane jest zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16) do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
• Zakupy i dostawa komponentów i głównych materiałów
Po uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń na budowę instalacji fotowoltaicznej prowadzimy rozmowy z producentami i dystrybutorami modułów fotowoltaicznych, falowników, konstrukcji i pozostałych materiałów (w tym m.in. tras kablowych i zabezpieczeń). Komplet elementów niezbędnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej dostarczamy bezpośrednio na plac budowy po jego przejęciu i zagospodarowaniu przez brygadę instalatorów.
• Budowa instalacji
Niezwłocznie po dostawie komponentów, nasz brygada instalatorów posiadających uprawnienia SEP lub UDT przystępuje do prac montażowych realizowanych na podstawie uzgodnionego wcześniej projektu wykonawczego. Prace na tym etapie obejmują kompleksowe wykonanie instalacji od modułów przez konstrukcję i trasę kablową po stronie DC do falowników i trasę kablową po stronie AC do miejsca przyłączenia instalacji do sieci.
• Testy i pomiary
Po zakończeniu prac budowlanych wykonujemy pomiary weryfikujące prawidłowość wykonania instalacji fotowoltaicznej. Przy wykorzystaniu mierników SONEL i METREL zespół pomiarowy przygotowuje raport z pomiarów strony AC i DC wykonanych zgodnie z normami PN-EN 62446-1:2016-08 i PN-HD 60364-6:2016-07 oraz pozostałymi obowiązującymi aktami prawa. Protokoły pomiarowe stanowią dowód na prawidłowe wykonanie prac i są wykorzystywane przez kierownika budowy przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy.
• Odbiory
W ramach ostatniego etapu budowy instalacji fotowoltaicznej prowadzimy w imieniu klienta odbiory prac przez Państwową Straż Pożarną i Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W czasie procedury odbiorowej zapewniamy wsparcie w kontaktach z jednostkami odbierającymi odpowiadając na ich ewentualne pytania i prośby o uzupełnienia dokumentacji.

Energetyzacja

• Projektowanie przyłącza
W ramach naszej oferty świadczymy usługi projektowe przyłącza w zakresie określonym w pozyskanych warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej i umowie przyłączeniowej podpisanej przez klienta z Zakładem Energetycznym. Korzystając z naszego doświadczenia proponujemy rozwiązania projektowe mające na celu minimalizowanie kosztów wykonania tego zakresu.
• Uzgodnienia dokumentacji w zakładzie energetycznym
Po przygotowaniu dokumentacji projektowej przyłącza, prowadzimy w imieniu klienta wszystkie rozmowy związane z uzgodnieniem dokumentacji i pozyskaniem akceptacji Zakładu Energetycznego dla projektów, instrukcji współpracy ruchowej i harmonogramu prób i odbiorów.
• Wykonanie przyłącza
W oparciu o przygotowaną dokumentację projektową wykonujemy prace budowlane w zakresie przyłącza stosując sprawdzone rozwiązania, które minimalizują ryzyko nieodebrania instalacji przez Zakład Energetyczny.
• Testy, pomiary i odbiory
Po zakończeniu prac budowlanych wykonujemy komplet testów i pomiarów niezbędnych do przystąpienia do odbiorów instalacji fotowoltaicznej przez Zakład Energetycznych, których końcowym efektem jest przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci i uzyskanie pozwolenia na jej użytkowanie.

Monitoring i serwis

• Monitoring
Po wykonaniu instalacji świadczymy dla naszych klientów usługi zdalnego monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej. Monitoring może przyjąć formę od okresowej weryfikacji prawidłowości działania instalacji do stałego nadzoru on-line i sporządzania szczegółowych raportów dotyczących jej funkcjonowania wraz z analizą odchyłów rzeczywistej produkcji energii elektrycznej od prognozowanych wartości.
• Pomiary
W każdym czasie korzystania z instalacji fotowoltaicznej wykonujemy dla klientów pomiary zarówno strony AC jak i DC. Najczęściej badanie takie przeprowadzane jest po zidentyfikowaniu niewłaściwego działania instalacji fotowoltaicznej i pomaga we właściwym określeniu przyczyn usterki. Wykonanie pomiarów zalecane jest także już po usunięciu usterek w celu potwierdzenia prawidłowego przeprowadzenia prac.
• Serwis
W przypadku jakichkolwiek usterek w działaniu instalacji fotowoltaicznej, czy to wynikających z wad produktowych czy też z czynników zewnętrznych (takich jak np. stan sieci elektroenergetycznej operatora lub warunki atmosferyczne), wykonujemy dla klientów prace serwisowe mające na celu jak najszybsze przywrócenie instalacji do pełnej funkcjonalności.
• Przeglądy
W celu utrzymania gwarancji producenckich dla komponentów wykorzystywanych do budowy instalacji fotowoltaicznej prowadzimy dla naszych klientów coroczne przeglądy gwarancyjne. Wykonujemy też przeglądy instalacji w ramach wymaganych prawem okresowych przeglądów instalacji elektrycznych.
• Badania termowizyjne
W ramach oferty serwisowej oferujemy naszym klientom wykonanie badań modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych dronów wyposażonych w kamery termowizyjne. Z wykonanych badań przygotowywany jest szczegółowy raport a jego wyniki pozwalają na wczesne wykrycie mikropęknięć.
• Mycie instalacji
Aby utrzymać wysoką sprawność instalacji fotowoltaicznej zalecamy regularne mycie zainstalowanych modułów. W ramach tej usługi nasi serwisanci usuną zanieczyszczenia z powierzchni modułów wykorzystując specjalistyczne urządzenia czyszczące i wodę demineralizowaną. Wykonywanie takich prac jest niezbędne w szczególności w przypadku instalacji wybudowanych na obszarach charakteryzujących się dużym zanieczyszczeniem powietrza, ale należy zwrócić uwagę, że czyszczenie instalacji zalecane jest w każdym przypadku przed rozpoczęciem sezonu produkcyjnego.

Usługi energetyczne

• Strategia energetyczna
Skupiając zespół ekspertów ze wszystkich dziedzin związanych z energetyką, oferujemy przygotowanie dla każdego przedsiębiorstwa szczegółowej strategii energetycznej opartej o specyfikę prowadzonej przez niego działalności i posiadane plany inwestycyjne. W ramach opracowań określamy stan przedsiębiorstwa na dzień przygotowania opracowania, weryfikujemy szereg możliwych scenariuszy inwestycyjnych w zestawieniu do prognoz rozwoju rynku i rekomendujemy rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom określonym przez samego klienta. Zapewniamy też wsparcie przy jej wdrożeniu na dalszych etapach procesu.
• Opieka energetyczna
Dla każdego z naszych klientów prowadzimy analizę profilu zużycia energii elektrycznej oraz weryfikujemy zapisy i warunki zawartych przez niego umów na zakup energii. Następnie pozyskujemy z rynku oferty na warunkach korzystniejszych niż dotychczasowe i generujemy dla klienta długoterminowe oszczędności w tym obszarze.
• Analiza opłacalności inwestycji
W oparciu o dane przedstawione przez klienta sporządzamy opracowania zawierające szczegółowe analizy opłacalności różnych wariantów inwestycji w odnawialne źródła energii. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie oszacować wszystkie czynniki dokładniej niż podmioty działające w innych branżach.
• Pozyskanie dofinansowania
W przypadku zainteresowania skorzystaniem z jednego z programów dofinansowań dla inwestycji w odnawialne źródła energii, zapewniamy naszym klientom wsparcie w przejściu całej procedury od opracowania koncepcji i sporządzenia stosownego wniosku o dofinansowanie przez prowadzenie rozmów z operatorem programu do rozliczenia końcowego projektu.
• Finansowanie abonamentowe
Dla klientów zainteresowanych pozyskaniem oferty nowej formuły finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii przygotowaliśmy we współpracy z naszymi partnerami ofertę finansowania abonamentowego (tzw. „ESCO”). Skorzystanie z tego produktu pozwala klientom cieszyć się wszystkimi korzyściami z posiadania instalacji fotowoltaicznej bez angażowania własnych środków oraz bez brania na siebie odpowiedzialności za bieżącą obsługę tego źródła energii.

Szkolenia

• ESG
ESG to skrót od trzech kluczowych czynników: Environmental (Środowiskowe), Social (Społeczne) i Governance (Zarządzanie). Jest to podejście do oceny przedsiębiorstw i inwestycji, które uwzględnia nie tylko tradycyjne wskaźniki finansowe, ale także ich wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo oraz sposób, w jaki są zarządzane. Dla każdego klienta, który nie spotkał się z pojęciem zrównoważonego rozwoju ESG oraz dla klientów, którzy zidentyfikowali w ramach swojego przedsiębiorstwa potrzebę dokładniejszego zapoznania się z tym zagadnieniem, oferujemy szkolenia i wsparcie we wdrożeniu tego podejścia w organizacji.
• Szkolenia produktowe
Wszystkich instalatorów zapraszamy na szkolenia produktowe, podczas których prezentowane są najnowsze rozwiązania wprowadzane na rynek fotowoltaiczny. Wszystkie szkolenia realizowane są we współpracy z naszymi partnerami – czołowymi producentami i oficjalnymi dystrybutorami komponentów fotowoltaicznych.
• Projektowanie
Dla osób zainteresowanych poszerzeniem swoich umiejętności w obszarze projektowania instalacji fotowoltaicznych oferujemy szkolenia prowadzone przez doświadczonych projektantów. Podczas warsztatów wykorzystujemy najpopularniejsze programy do projektowania i omawiamy przypadki z realizowanych przez nas projektów.

Umów się na spotkanie z doradcą i dowiedz się więcej!

 
Usługi
+48 799 370 370