Dotacje, dofinansowanie na panele fotowoltaiczne

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej oraz konieczności zmniejszenia zależności od tradycyjnych źródeł energii coraz więcej podmiotów w Polsce rozważa inwestycję w alternatywne rozwiązania w tym obszarze. Dobra wiadomość jest taka, że rok 2024 przynosi szereg możliwości finansowania zakupu fotowoltaiki. Dotacje na panele solarne mogą otrzymać zarówno firmy, rolnicy, jak i różnego typu instytucje. Poniżej znajdziesz informacje na temat dostępnych form wsparcia, m.in. programów Energia Plus czy Agroenergia.

Kto może skorzystać z finansowania inwestycji w fotowoltaikę?

Dzięki kombinacji dotacji na panele solarne ogólnokrajowych i regionalnych oraz preferencyjnych pożyczek potencjalni inwestorzy – firmy, rolnicy i inne podmioty – mogą skorzystać z różnorodnych źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. Zróżnicowane programy wsparcia zakupu i instalacji systemów fotowoltaicznych w Polsce oferują aktualnie szerokie możliwości dla różnych grup beneficjentów: od firm przez rolników, aż po administrację publiczną. O dotacje na panele fotowoltaiczne mogą ubiegać się m.in.:

Firmy małe, średnie i duże

Niezależnie od wielkości, przedsiębiorstwa mogą obecnie znaleźć dopasowane do swoich potrzeb programy wsparcia zakupu fotowoltaiki. Montaż paneli solarnych umożliwi im redukcję kosztów operacyjnych i zwiększenie konkurencyjności poprzez obniżenie śladu węglowego.

Rolnicy

Sektor rolniczy może wykorzystać fotowoltaikę nie tylko do zasilania gospodarstw i procesów produkcyjnych, ale także jako dodatkowe źródło dochodu (np. poprzez sprzedaż nadwyżek energii). Dotacje na panele solarne są dostosowane do specyfiki działalności rolników, uwzględniając ich unikalne potrzeby.

Właściciele lub zarządcy obiektów mieszkalnych wielorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe

Instalacje fotowoltaiczne mogą znacząco zmniejszyć rachunki za energię w budynkach wielorodzinnych, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia wartości nieruchomości.

Administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje

Jednostki z tej grupy poprzez inwestycje w fotowoltaikę mogą realizować założenia zrównoważonego rozwoju, zmniejszać koszty energii w budynkach użyteczności publicznej oraz dawać przykład odpowiedzialności ekologicznej.

Mając na uwadze rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia emisyjności, wszyscy potencjalni beneficjenci – firmy, rolnicy i inne podmioty – powinni rozważyć inwestycje w fotowoltaikę jako strategiczne działanie służące nie tylko redukcji kosztów działalności, ale także przyczyniające się do ochrony środowiska. Warto już teraz zainteresować się dostępnymi dotacjami na panele solarne, aby wykorzystać potencjał energii słonecznej w najbliższej przyszłości.

Finansowanie paneli solarnych – jakie dotacje są dostępne w 2024 roku i na jakich zasadach działają?

Różnorodność dostępnych form finansowania fotowoltaiki zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym otwiera przed firmami, rolnikami, instytucjami publicznymi czy też jednostkami samorządu terytorialnego nowe możliwości w zakresie niwelowania kosztów związanych z instalacją systemów PV. W kontekście zrównoważonego rozwoju i ekologicznych inicjatyw obecnie pojawiły się atrakcyjne programy finansowe, które zapewniają różnorodne formy wsparcia – od dotacji bezpośrednich na panele solarne, przez kredyty preferencyjne, aż po możliwość umorzenia części zadłużenia. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje dla firm, rolników oraz innych podmiotów w tym zakresie.

1. Dotacje na fotowoltaikę dla firm

W 2024 roku polskie przedsiębiorstwa nadal mają dostęp do szeregu programów, których celem jest wspieranie inwestycji w energię odnawialną m.in. poprzez takie rozwiązania jak fotowoltaika. Dotacja dla firm na instalację PV może znacząco pomóc w transformacji energetycznej i jednocześnie zapewnić przedsiębiorstwom tańsze funkcjonowanie na co dzień.
Programy krajowe

  • FENiKS – działanie FENX.02.02 Rozwój OZE

Skupia się na wspieraniu budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy systemów pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. Priorytetem jest utworzenie niezbędnej infrastruktury, w tym magazynów energii i przyłączeń sieciowych. Ta dotacja m.in. na panele solarne to szansa dla firm na rozwój w zakresie OZE, z możliwością uzyskania wsparcia na realizację zaawansowanych projektów energetycznych.

Program (krajowy/regionalny) Działanie Wnioskodawcy Forma wsparcia Nabór Instytucja Alokacja Poziom dotacji Kwota max dotacji Moc Link
FENiKS (krajowy) Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE; „Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej – nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia. Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu – nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia.” Przedsiębiorcy. Dotacja. 29.02.2024-13.05.2024 NFOŚiGW 300 mln Czekamy na dokumentację konkursową Czekamy na dokumentację konkursową W ramach programu krajowego przewidziane jest wsparcie większych instalacji, tj.
instalacji o mocy:
1. energia elektryczna:
– wiatr: pow. 5 MWe,
– biomasa: pow. 5MWe,
– biogaz: pow. 0,5 MWe,
– woda: pow. 5 MWe,
– promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWe.
2. energia cieplna:
– biomasa: pow. 5 MWth,
– promieniowanie słoneczne: pow. 0,5 MWth,
– geotermia (w tym pompy ciepła): pow. 0,5 MWth,
– biogaz: pow. 0,5 MWth..
https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabory-wnioskow4
  • FENG – Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny

Oferuje firmom kredyt na realizację inwestycji proekologicznych, w tym instalacji fotowoltaicznych. Atrakcyjność tej pożyczki wzrasta dzięki możliwości umorzenia części zobowiązania, co czyni ją bardziej dostępną dla firm zainteresowanych zakupem paneli solarnych.

Program (krajowy/regionalny) Działanie Wnioskodawcy Forma wsparcia Nabór Instytucja Alokacja Poziom dotacji Kwota max dotacji Moc Link
FENG (krajowy) Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny Przedsiębiorcy (MŚP, small mid caps, mid caps) Dotacja w formie umorzenia kredytu 25.04-25.07.2024 BGK 660 mln Czekamy na dokumentację konkursową (28.03.2024) Czekamy na dokumentację konkursową Czekamy na dokumentację konkursową https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-2021-2027-feng/kredyt-ekologiczny/
FENG (krajowy) Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny Przedsiębiorcy (MŚP, small mid caps, mid caps) Dotacja w formie umorzenia kredytu 17.10-30.12.2024 BGK 660 mln Czekamy na dokumentację konkursową (26.09.2024) Czekamy na dokumentację konkursową Czekamy na dokumentację konkursową https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-2021-2027-feng/kredyt-ekologiczny/
  • NFOŚiGW – Energia Plus

To pożyczki na preferencyjnych warunkach, z możliwością umorzenia do 10% ich wartości. Jest to wsparcie skierowane na rozwój projektów związanych z OZE, w tym fotowoltaiki, umożliwiając firmom zwiększenie ich zaangażowania w produkcję energii odnawialnej.

Program (krajowy/regionalny) Działanie Wnioskodawcy Forma wsparcia Nabór Instytucja Alokacja Poziom dotacji Kwota max dotacji Moc Link
KPO (krajowy) Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego Właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła. Premia w postaci umorzenia części kredytu nabór ciągły do 30.06.2026 BGK 13,9 mld Wysokość premii do 31% w sytuacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10 proc. łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE). Dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego brak brak wytycznych https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-termomodernizacyjna-z-opcja-grantu-termomodernizacyjnego/

Programy regionalne
Regionalne dotacje dla firm różnią się w zależności od województwa, ale wszystkie mają na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i wspieranie inwestycji w OZE, np. zakupu paneli solarnych. Przykłady takich programów to m.in. Priorytet II: Region przyjazny środowisku obowiązujący w województwie podlaskim czy Priorytet 10: Transformacja Wielkopolski Wschodniej.
Pożyczki preferencyjne i umorzenia kredytów
Firmy oprócz dotacji mogą również wybrać lokalne oferty pożyczek preferencyjnych lub umorzeń kredytów, które są dostępne w różnych regionach Polski. Przykładowo, w województwie wielkopolskim do dyspozycji przedsiębiorców jest Pożyczka Ekoenergetyczna III, zapewniająca wsparcie finansowe na inwestycje w efektywność energetyczną i OZE, na Śląsku jest to Nabór na efektywność, czyli wsparcie dla firm inwestujących w takie technologie jak fotowoltaika.

Ze względu na fakt, że w 2024 dostępnych jest wiele programów wspierających inwestycje w OZE, firmy zainteresowane dotacjami na fotowoltaikę powinny rozważyć różne dostępne opcje finansowania. W ten sposób łatwiej będzie znaleźć najodpowiedniejszy program wspierający konkretne potrzeby danego podmiotu. Wszystkie proponowane obecnie dotacje dla firm na zakup paneli solarnych mają na celu nie tylko wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności, ale również przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych i energetycznych Polski.

2. Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

To programy finansowania inwestycji w panele solarne dla rolników i przedsiębiorstw rolnych dostosowane do specyficznych potrzeb branży. Oto charakterystyka wybranych programów (dotacji i kredytów preferencyjnych) dostępnych w 2024 roku dla tego sektora.
Programy krajowe

  • NFOŚiGW — Agroenergia

Program tej dotacji podzielony jest na dwie główne części. Pierwsza to mikroinstalacje (np. fotowoltaika), pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii, druga to biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne. Obie promują produkcję energii ze źródeł odnawialnych, co jest kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju tego sektora. W przypadku dotacji Agroenergia beneficjentami mogą być rolnicy – osoby fizyczne lub prawne, będące właścicielami lub dzierżawcami gruntów rolnych.

Program (krajowy/regionalny) Działanie Wnioskodawcy Forma wsparcia Nabór Instytucja Alokacja Poziom dotacji Kwota max dotacji Moc Link
NFOŚiGW (krajowy) Agroenergia: część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii. część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne. Rolnicy: osoby fizyczne lub osoby prawne będące właścicelami lub dzierżawcami gruntów (od 1 do 300 ha) przez co najmniej rok dotacja nabór do 30.09.2025 roku lub do wyczerpania środków WFOŚiGW odpowiednie dla miejsca inwestycji brak danych bezzwrotnej dotacji i może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, uzależnionych od mocy planowanej instalacji. Dodatkowo można otrzymać dotację do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% źródła energii. moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł, moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł. instalacji hybrydowej – dofin. do 10 tys. zł. od 10kW do 50kW https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-agroenergia/

Programy regionalne
Podobnie jak w przypadku dotacji dla firm na panele solarne, dofinansowanie inwestycji w OZE dla rolników można uzyskać również na poziomie regionalnym, dlatego warto regularnie interesować się tą kwestią. Przykładem takiego wsparcia jest program Priorytet II: Region przyjazny środowisku, dostępny dla rolników z województwa podlaskiego. Wspiera budowę nowych lub rozbudowę istniejących jednostek wytwarzania energii z OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych.
Kredyt Ekologiczny
W ramach programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) – Działanie FENG.03.01 Kredyt Ekologiczny, przedsiębiorstwa rolne mogą uzyskać pożyczkę na realizację inwestycji proekologicznych, w tym na instalacje fotowoltaiczne. Jest ona atrakcyjna ze względu na możliwość częściowego umorzenia zobowiązania za zakup paneli solarnych.

Przedstawione powyżej programy finansowania – dotacje i kredyty preferencyjne – oferują rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym szansę na inwestycje w zrównoważone źródła energii, takie jak fotowoltaika. W rezultacie przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej oraz wspierając transformację energetyczną w tym szczególnym sektorze.

3. Dotacja na panele solarne dla innych beneficjentów

Obecnie o dofinansowanie na fotowoltaikę mogą starać się nie tylko firmy i rolnicy. Wiele dotacji oraz pożyczek preferencyjnych dedykowanych jest m.in.: właścicielom i zarządcom budynków jednorodzinnych, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego czy też administracji publicznej. Rok 2024 przynosi szereg możliwości finansowania zakupu paneli solarnych w ramach modernizacji obiektów wielorodzinnych czy też budynków użyteczności publicznej.
Programy krajowe

  • FENiKS — Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna

To wsparcie ukierunkowane na poprawienie efektywności energetycznej zarówno w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej, jak i w dużych oraz średnich przedsiębiorstwach, w tym w instytucjach publicznych. Uwzględnia instalację systemów OZE takich jak panele fotowoltaiczne.

Program (krajowy/regionalny) Działanie Wnioskodawcy Forma wsparcia Nabór Instytucja Alokacja Poziom dotacji Kwota max dotacji Moc Link
FENiKS (krajowy) Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna Typ 1: Poprawa efektywności energetycznej w zabytkowych budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE); Typ 2. Poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach – nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia Typ 1: Spółdzielnie mieszkaniowe, Skarb Państwa, spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa prowadzące działalność mieszkaniową, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu
dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i Skarbu
Państwa / spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa, prowadzących
działalność mieszkaniową. Typ 2: Przedsiębiorstwa
Dotacja 29.02.2024-29.04.2024 NFOŚiGW Typ 1: 517 mln Typ 2: 188 mln 85% brak Brak wytycznych. https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabory-wnioskow4
  • KPO (Krajowy Plan Odbudowy) – Grant OZE

Umożliwia właścicielom lub zarządcom budynków wielorodzinnych uzyskanie dotacji w formie umorzenia części kredytu na instalacje fotowoltaiczne, co może znacznie obniżyć koszt inwestycji.

Program (krajowy/regionalny) Działanie Wnioskodawcy Forma wsparcia Nabór Instytucja Alokacja Poziom dotacji Kwota max dotacji Moc Link
KPO (krajowy) Grant OZE Właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych Dotacja w formie umorzenia części kredytu (refinansowanie) nabór ciągły do 30.06.2026 BGK 460 mln Dopłata do 50% kosztów instalacji netto, na nową instalację lub modernizację istniejącej (moc musi wzrosnąć o minimum 25%). Do limitu pomocy de minimis Brak wytycznych. https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/grant-oze/#c26537
  • KPO – premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego

Podobnie jak Grant OZE, program ten oferuje premię w postaci umorzenia części kredytu dla projektów termomodernizacyjnych, które mogą obejmować instalacje fotowoltaiczne.

Program (krajowy/regionalny) Działanie Wnioskodawcy Forma wsparcia Nabór Instytucja Alokacja Poziom dotacji Kwota max dotacji Moc Link
KPO (krajowy) Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła. premia w postaci umorzenia części kredytu nabór ciągły do 30.06.2026 BGK 13,9 mld Wysokość premii do 31% w sytuacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10 proc. łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE). Dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego brak Brak wytycznych. https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-termomodernizacyjna-z-opcja-grantu-termomodernizacyjnego/

Inne programy
Istnieje też wiele programów regionalnych, dostosowanych do specyficznych potrzeb danego obszaru. To między innymi FELD.02 w województwie łódzkim czy różne dotacje oraz pożyczki preferencyjne na panele solarne, które wspierają transformację energetyczną i są dostępne na terenie Kujaw, Pomorza czy Mazowsza.

Podobnie jak w przypadku firm oraz rolników, właściciele i zarządcy budynków jednorodzinnych, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego czy też administracji publicznej, mogą w 2024 roku skorzystać z pożyczek preferencyjnych m.in. na instalacje fotowoltaiczne. Opcja częściowego ich umorzenia jest w tym przypadku bardzo atrakcyjna. Programy pożyczkowe na zakup paneli solarnych różnią się w zależności od regionu, a wnioskuje się o nie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Ile dofinansowania na panele solarne w 2024 roku można uzyskać?

Wartość uzyskanego wsparcia finansowego na fotowoltaikę zależy od kilku kluczowych czynników, w tym od statusu prawnego beneficjenta oraz tego, która dotacja lub pożyczka zostanie wybrana. W zależności od tego, czy dofinansowanie zakupu paneli solarnych jest przeznaczone dla rolnika, firmy, osoby fizycznej, instytucji publicznej czy jednostki samorządu terytorialnego, dostępne programy i ich warunki mogą być inne. Każda z tych grup może liczyć na różne formy wsparcia, dostosowane do specyficznych potrzeb i możliwości, różniące się zasadami przyznawania dofinansowania na panele solarne, maksymalnymi kwotami oraz zakresem kwalifikowalnych kosztów.

Kwoty dotacji lub pożyczki na panele solarne dla firm, rolników i innych beneficjentów mogą się wahać od mniejszych sum na poziomie kilku czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, uzyskanych np. w ramach pomocy de minimis, do znacznych kwot sięgających nawet 500 mln zł. W niektórych przypadkach, jak w przedsięwzięciach termomodernizacyjnych połączonych z inwestycjami w OZE, wsparcie może wynosić do 31% kwalifikowalnych kosztów projektu.

Przykładowo, beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie pokrywające znaczną część kosztów zakupu i instalacji paneli solarnych, co sprawi, że inwestycja stanie się bardziej atrakcyjna pod względem finansowym. Dodatkowo – niektóre programy dla firm, rolników i innych podmiotów oferują wsparcie w formie umorzenia części kredytu, co daje jeszcze większe oszczędności. Warto podkreślić, że aby maksymalnie wykorzystać dostępne dotacje lub kredyty preferencyjne, potencjalni beneficjenci powinni dokładnie zapoznać się z dostępnymi programami, ich kryteriami i warunkami, co pozwoli na wybór najkorzystniejszej formy wsparcia dla inwestycji w panele solarne.

Jak przebiega proces uzyskania dotacji na fotowoltaikę?

Przede wszystkim jest to proces wieloetapowy, który wymaga dokładnego zaplanowania oraz spełnienia konkretnych kryteriów. Na początku należy określić kwalifikowalność firmy, rolnika lub innego podmiotu jako potencjalnego beneficjenta i wybrać odpowiedni program krajowy czy też regionalny – dotację na panele solarne albo preferencyjną pożyczkę na instalację fotowoltaiczną. Kolejnym krokiem jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji: planu projektu, kosztorysu czy dokumentacji technicznej instalacji. W niektórych przypadkach koniecznie może być też uzyskanie stosownych pozwoleń administracyjnych. Po przygotowaniu dokumentów trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu paneli solarnych w odpowiedniej instytucji zarządzającej wybranym programem.

Złożony przez firmę, rolnika lub inny podmiot wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie beneficjent otrzymuje decyzję o przyznaniu dotacji, np. na panele solarne, która określa warunki przyznania środków, obowiązki oraz harmonogram realizacji projektu. Następnie można przystąpić do realizacji inwestycji, co obejmuje zakup, montaż oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Na końcu beneficjent – firma, rolnik lub inny podmiot – musi rozliczyć wykorzystane środki z dotacji lub kredytu preferencyjnego na panele solarne, przedstawiając odpowiednie dokumenty. W niektórych przypadkach konieczne będzie też przeprowadzenie audytu końcowego.

Dotacje na panele fotowoltaiczne – na co jeszcze zwrócić uwagę?

W 2024 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, w Polsce kontynuowana jest transformacja energetyczna. Skorzystanie z dotacji krajowej lub regionalnej albo kredytu preferencyjnego na zakup paneli fotowoltaicznych może nie tylko obniżyć koszty instalacji, ale też przyspieszyć zwrot z inwestycji. Firmy, rolnicy lub inne podmioty decydujące się na inwestycję w panele solarne z wykorzystaniem dostępnych środków pomocowych powinny zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować dostępne programy dotacyjne i pożyczkowe, uwzględniając ich warunki, kryteria kwalifikacji oraz zakres wspieranych działalności. Ważne jest również śledzenie bieżących ogłoszeń oraz aktualizacji w programach, ponieważ mogą one ulec zmianie w zależności od dostępnych środków i kierunków polityki energetycznej państwa.

Rozważając realizację projektu fotowoltaicznego, warto również zastanowić się nad wyborem odpowiedniego wykonawcy. Firma .KWARTZ oferuje kompleksowe usługi w zakresie realizacji instalacji solarnych, począwszy od projektowania, przez montaż, aż po uruchomienie systemu. Ponadto przedsiębiorstwo wspiera swoich Klientów w procesie uzyskania finansowania – dotacji lub pożyczki, pomagając w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i wniosków. Zachęcamy do kontaktu z firmą .KWARTZ, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach finansowania dla firm, rolników oraz innych podmiotów, a także o korzyściach płynących z inwestycji w panele fotowoltaiczne w 2024 roku.