background image

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wszelkich podmi-

otów (Użytkownik) odwiedzających witrynę www.kwartz.pl (Witryna), będącą własnością Kwartz 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Solidarności 115 lok. 2 00 

– 140 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone-

go przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numer-

em KRS 0000411660, NIP 525-252-73-30, REGON 146012010 (zwaną dalej „.KWARTZ”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej 

Polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest .KWARTZ.

.KWARTZ dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie prywatności Użytkownika i ochronę 

udzielonych przez Użytkownika informacji, w tym zwłaszcza danych osobowych podczas korzystania 

przez Użytkownika z Witryny.

.KWARTZ zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Witryny w sposób anonimowy.

Polityka prywatności nie dotyczy działań podmiotów trzecich.

ZAKRES PRZETWARZANIA

.KWARTZ gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkownika z Witryną, treściami i usługami, w 

tym informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty 

i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności 

Witryny, ruchu do i z Witryny.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowy-

wanych w plikach logów systemowych jest następujący:

· publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer 

Użytkownika),

· nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

· czas nadejścia zapytania,

· pierwszy wiersz żądania HTTP,

· kod odpowiedzi HTTP,

· liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

· adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy 

przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,

· informacje o przeglądarce Użytkownika,

· informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności - KWARTZ
background image

Dane zapisane w logach systemowych nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z 

Witryny lub i nie są wykorzystywane przez .KWARTZ w celu identyfikacji Użytkownika.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika ma na celu udoskonalenie Witryny oraz dostosowy-

wanie Witryny do potrzeb Użytkownika.

Dane Użytkownika przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

· dostarczania treści oraz usług Użytkownikowi, w tym treści dopasowanych do zainteresowań 

Użytkownika,

· prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług .KWARTZ,

· informowania o treściach i usługach .KWARTZ oraz treściach i usługach innych podmiotów 

współpracujących z .KWARTZ,

· udostępniania w Witrynie przestrzeni reklamowej,

· prowadzenia marketingu bezpośredniego,

· odpowiedzi na reklamacje i skargi,

· zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania 

danych osobowych,

· zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w .KWARTZ,

· zarządzania systemami teleinformatycznymi,

· dochodzenia roszczeń.

W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług 

.KWARTZ, przekazywania informacji na temat innych usług .KWARTZ, a także dostarczania w Witrynie 

spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, 

usług, skuteczności reklam .KWARTZ oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes .KWARTZ.

W interesie .KWARTZ jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości 

oraz informowanie o nich Użytkownika.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

.KWARTZ, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkow-

nika, za wyjątkiem sytuacji, w których .KWARTZ posiada ku temu podstawę prawną, a także na 

żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez 

.KWARTZ.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmi-

otów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to 

niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Witryny lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta .KWARTZ w celu 

dostarczania usług Użytkownikowi (np. podmioty zapewniające hosting Witryny). W takich przypadk-

ach .KWARTZ zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie 

danych Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych.

Polityka Prywatności - KWARTZ
background image

.KWARTZ może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące 

np. liczby osób odwiedzających Witrynę. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszcze-

gólnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych 

przetwarzanych przez .KWARTZ w ramach Witryny:

· prawo dostępu do danych osobowych: na wniosek Użytkownika .KWARTZ potwierdzi, jakie dane 

osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych;

· prawo do sprostowania danych osobowych: w przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są 

nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od .KWARTZ ich sprostowania lub 

uzupełnienia;

· prawo do usunięcia danych osobowych: Użytkownik może domagać się od .KWARTZ usunięcia 

danych osobowych przetwarzanych przez .KWARTZ;

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od .KWARTZ 

czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych 

na podany adres e-mail) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać 

ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub 

kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania .KWARTZ nadal będzie 

uprawniona do przechowywania danych osobowych;

· prawo żądania przeniesienia danych osobowych: Użytkownik ma prawo do otrzymania danych 

osobowych przetwarzanych przez .KWARTZ w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi danych 

osobowych;

· prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania 

przetwarzania przez .KWARTZ jego danych osobowych, kiedy:

· .KWARTZ przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego 

lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec 

interesów, praw i wolności Użytkownika,

· dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,

· przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym 

profilowanie.

Użytkownik może wykonywać opisane wyżej uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą 

elektroniczną na adres e-mail: iod@kwartz.pl.

· prawo wniesienia skargi: Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

.KWARTZ przechowuje dane osobowe Użytkownika jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zreal-

izowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anoni-

mizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą 

być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla 

obrony lub dochodzenia przez .KWARTZ roszczeń w stosunku do Użytkownika.

Polityka Prywatności - KWARTZ
background image

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO 

PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWN-

IKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

W Witrynie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: 

„cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Witryny 

do potrzeb Użytkownika.

Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji 

przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z

Witryny. Za ich pomocą dostarczane są .KWARTZ informacje statystyczne o ruchu Użytkownika, 

aktywności Użytkownika i sposobie wykorzystania Witryny. Pozwalają one na dostosowanie treści i 

usług do preferencji Użytkownika. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są 

automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zam-

knięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końco-

wego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Witryny – nie są usuwane w sposób automaty-

czny, zapisują się na urządzeniu końcowym.

W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowa-

ny został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji 

związanych z danym Użytkownikiem.

.KWARTZ informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z .KWARTZ, w celu wyświ-

etlania reklam w Witrynie mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”.

.KWARTZ korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności 

Użytkowników w Witrynie. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki 

„cookies”. Witryna wykorzystuje także usługę stron trzecich, dzięki której .KWARTZ uzyskuje zanoni-

mizowane raporty o korzystaniu z Witryny oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketin-

gowych.

Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić 

swój sprzeciw, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach udostępnianych przez takie podmioty, 

np.:

· https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

· http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania 

plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług 

świadczonych za pośrednictwem Witryny.

Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowied-

nich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w 

ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Polityka Prywatności - KWARTZ
background image

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów 

internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego 

przed rozpoczęciem korzystania z Witryny .KWARTZ zaleca zapoznanie się ze sposobem zarządzania 

funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej

przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. 

Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” 

spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących 

wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Witryny oznacza zgodę Użytkownika na 

wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Ze względów bezpieczeństwa .KWARTZ zaleca korzystanie z najnowszych dostępnych wersji prze-

glądarek internetowych.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH

Marketing prowadzony w ramach Witryny pozwala .KWARTZ oferować usługi za darmo.

.KWARTZ jak i reklamodawcy może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu 

mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w Witrynie oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki 

„cookies” .KWARTZ oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetla-

ją się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to 

dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Witryny reklam dostosowanych do ich preferencji i 

zainteresowań.

To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika 

w Witrynie oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Witrynie.

Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketin-

gowym. Pliki te pozwalają nam zrozumieć jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz 

wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach Witryny mogą więc być wyświetlane 

reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach.

Dane o aktywności Użytkowników w Witrynie mogą być także udostępniane partnerom marketin-

gowym .KWARTZ. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy 

wyświetlane w oparciu o aktywność w Witrynie. Witryna wykorzystuje także formę marketingu inter-

netowego polegającą na tzw. „retargetowaniu”. Umożliwia to partnerom .KWARTZ wyświetlanie 

Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z Witryną.

Marketing behawioralny prowadzony w ramach Witryny nie wiąże się ze zbieraniem danych 

osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na 

przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby.

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w Witrynie z wykorzystaniem 

marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam w 

Witrynie, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Polityka Prywatności - KWARTZ
background image

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

.KWARTZ podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie ze obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje przekazywane przez Użytkownika przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem 

odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa. 

.KWARTZ zabezpiecza dane Użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub 

ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich stan-

dardów ochrony.

KONTAKT

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad Polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych 

Użytkownika przez .KWARTZ należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@kwartz.pl lub 

pisemnie na adres: ul. Zamenhofa 5, 00-165 Warszawa.